Obchodní podmínky

 1.   Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup na webové stránce www.jantipmann.cz.  Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami, se řídí příslušnými ustanoveními zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a zák. č.  634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu, jejíž předmět je prodej produktů a služeb uvedených na webových stránkách www.jantipmann.cz (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek www.jantipmann.cz.

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je Jan Tipmann, bydliště Doubravická 1659, Teplice 41501, IČO 87716721. V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku se smluvní vztah řídí v otázkách těmito obchodními podmínkami blíže neupravený obchodním zákoníkem i v případě, že kupujícím je fyzická osoba-spotřebitel, tím není vyloučena právní úprava na ochranu spotřebitele, zejména ust. §§ 51a – 65 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOS).

Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tématice.

2. Předmět smlouvy a objednávka

 2.1 Předmět objednávky

Předmětem smlouvy je nákup a prodej grafických služeb. Jejich specifikace a jednotlivé varianty  jsou uvedeny na webových stránkách www.jantipmann.cz.

2.2 Objednávka

Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na webové adrese projektu www.jantipmann.cz. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky www.jantipmann.cz. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce www.jantipmann.cz/obchodni-podminky Jana Tipmanna, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího, jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

3. Cena, daňový doklad

Ve shrnutí přihlášky a na webové adrese www.jantipmann.cz najde kupující všechny ceny služeb včetně DPH v zákonné výši. Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad-fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

4. Způsob a forma platby, bonusy

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

4.1  Možnosti plateb

a) Online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.

b) Bankovním převodem: Raiffeisenbank, GE Money Bank, Fio banka, Komerční banka, ČSOB, mBank a další.

4.2 Forma platby

 a) Platba jednorázově znamená, že zaplatíte ihned po odeslání objednávkového formuláře.

b) Možnost koupě na splátky je uvedena u vybraných produktů vždy v objednávkovém formuláři daného produktu nebo služby včetně uvedení počtu a výše splátek.

4.3 Bonusy

Všechny bonusy, na které máte nárok, budou zaslány/zpřístupněny nejpozději po skončení tréninku a pouze za podmínky, že bude objednávka řádně uhrazena a klient nepožádal v garanční lhůtě o vrácení peněz.

 5. Garance, odstoupení od smlouvy

Za své produkty Jan Tipmann ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz. Při objednání:

a)  grafických služeb má kupující právo odstoupit od smlouvy nejpozději do 14 dní od dodání produktu, jestliže produkt nebyl funkční. Žádosti o odstoupení po uplynutí 14 denní lhůty od dodání produktu, není prodávající povinen přijmout. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na e-mail: honza@jantipmann.cz, s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury/daňového dokladu.

Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně grafické služby. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. 

b) produktu E-book má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nejpozději do 30 dnů od zaplacení produktu. Žádosti o odstoupení od smlouvy po 30 dnu, respektive 31. dne, již prodávající není povinen přijmout. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na e-mailu: honza@jantipmann.cz, s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury/daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně E-booku. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem.

Služby a produkty Jana Tipmanna si kladou za cíl, aby opravdu pomáhali všem, kteří si je objednají.

6. Zabezpečení a odpovědnost

6.1  Zabezpečení

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

6.2  Odpovědnost 

Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

7. Ochrana údajů

Prodávající Jan Tipmann se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím. Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: www.jantipmann.cz/ochrana-udaju/

 

  1.    Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 7. 2015. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.jantipmann.cz, popřípadě dalšími informačními kanály. Jan Tipmann si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách www.jantipmann.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.